16

مارس
2020

زمان انقضای پاسپورت

پست شده به وسیله : امین امینی راد/ 0

پاسپورت مسافرین می بایست حداقل شش ماه تاریخ انقضا داشته باشد و عدم رعایت این نکته به عهده مسافر میباشد.

Administrator

امین امینی هستم عاشق سفر براتون از تجربه های سفر به شهر وان ترکیه و هر چیزی که برای سفر به این شهر لازم دارید مینویسم